KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym.
~ Charles Chaplin

Koncepcja pracy przedszkola  nr 11 w Bydgoszczy

Podstawa prawna

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie "Prawo oświatowe" oraz aktach wykonawczych do ustawy,  zgodnie z nową  podstawą programową wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola.

Wizja przedszkola:  

Chcemy wychować dzieci  z bogatą wyobraźnią twórczą , zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli , otwarte na pomysły  i inspiracje  płynące  od innych osób oraz gotowe szukać nowych , oryginalnych rozwiązań .

 • Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
 • Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
 • Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.
 • Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji. 
 • Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola. 
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 • Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
 • Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.
 • Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy

           Misja przedszkola :

Chcemy odkrywać w każdym dziecku to, co w nim indywidualne i rozwijać jego zainteresowania   tak, aby rozbudzać w nim poczucie własnej wartości uwzględniając hasło :

 „Pięknie żyć tzn. kochać świat „

Nasze dzieci    poprzez   własną aktywność stają się świadome    własnych możliwości i umiejętności .

Tworzymy warunki sprzyjające spontanicznej i inspirowanej aktywności twórczej.
Stwarzamy okazje do poznawania otoczenia społeczno-kulturowego i przyrodniczego, rozwijania kreatywnego myślenia i samodzielności w działaniu.
Wzbogacamy umiejętności i wiedzę poprzez realizację treści prozdrowotnych i działań z zakresu ekologii
Promujemy dziecięce umiejętności i talenty w szerszym środowisku.

 Sprawiamy, że dzieci czują się akceptowane i kochane takimi jakie są.

 

       Nasze przedszkole:

 Mieści się w parterowym, wolnostojącym budynku usytuowanym w środku osiedla Szwederowo z dala od zgiełku ulicznego.

W przedszkolu funkcjonują cztery grupy wiekowe. Sale dydaktyczne duże , przestronne i słoneczne . Wyposażenie ( meble, kąciki zabaw, pomoce dydaktyczne itp. ) zgodne z przyjętymi normami, odpowiednie do wieku i możliwości dzieci. Otoczenie przedszkola - plac zabaw przestrzenny, otoczony zielenią; wyposażony w bezpieczny sprzęt zabawowy. 

Placówka zapewnia dzieciom , rodzicom oraz pracownikom zdrowe, bezpieczne i higieniczne warunki do realizacji przyjętych zadań.

Nasze przedszkole jest otwarte na potrzeby dzieci i rodziców, działamy konsekwentnie metodami aktywnymi z zachowaniem poczucia bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania. Współtwórcami naszych działań są rodzice świadomi swojej roli w życiu placówki. Koncepcję edukacji osadzamy na głęboko rozumianym dialogu wszystkich wokół - dzieci, rodziców, nauczycieli,  środowiska lokalnego   , dialogu otwierającego szansę na współtworzenie warunków wzrastania w społeczeństwo i poznawania siebie.

 

Osiągniemy to poprzez aktywną współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
Dzięki takim działaniom wierzymy, że uda nam się osiągnąć wspólnie z rodzicami zamierzone efekty.
Naczelnym celem, naszym zdaniem, jest osiąganie przez dzieci gotowości szkolnej i umożliwienie im odnoszenia sukcesów, na miarę ich własnych możliwości.

 

Przedszkole organizuje corocznie imprezy dla środowiska rodzinnego oraz lokalnego. Dzieci z naszej placówki są zapraszane do zaprzyjaźnionych placówek oświatowych i kulturalnych oraz instytucji bydgoskich na różne uroczystości. Placówka poprzez swoją stronę internetową, notatki w prasie, folder informacyjny promuje swoje osiągnięcia.

 

Kadra pedagogiczna

- rada pedagogiczna wykwalifikowana, z przygotowaniem pedagogicznym.
  Nauczycielki cyklicznie podnoszą swoje kompetencje poprzez udział w doskonaleniu zawodowym. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystują w pracy z dziećmi. Stosują różnorodne metody  nakierowane na rozwój dzieci:   Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę.  Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem ww. metod uwzględniać będzie wielostronny rozwój dziecka.
  

 

1. Praca dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza realizowana jest w oparciu o
 -  Statut Przedszkola
 -  Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego 
2. Edukacja i wychowanie dzieci we wszystkich grupach wiekowych oparte są na:
 -  Programie Wychowania Przedszkolnego   „Od zabawy do nauki" wydawnictwa Nowa Era

 -  Dziecięcą  matematykę  E. Gruszczyk-Kolczyńskiej

 -  Klucz do uczenia  - Odimienna nauka czytania I. Majchrzak
Nauczyciel opracowuje miesięczne plany pracy uwzględniające cykliczną tematykę. Zaplanowane treści realizuje zgodnie z założonymi celami w trakcie zajęć z całą grupą, w małych zespołach lub poprzez pracę indywidualną.
W planach pracy nauczyciel uwzględnia sugestie rodziców i zainteresowania dzieci.

3. Kadra pedagogiczna stosuje programy i metody wspomagające rozwój dziecka:
 -  „Przyjaciele Zippiego” – międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

 -  Zajęcia adaptacyjne – mają na celu pokonanie bariery lęku w sytuacji poznawania środowiska przedszkolnego oraz podjęcie określonych kierunków  współdziałania  rodziców i nauczyciela w zakresie stymulowania zachowań przystosowawczych dziecka.

 -  Metody relaksacyjne – uwalniające od napięć  fizycznych i psychicznych
- masażyk relaksacyjny
- muzykoterapia- bajkoterapia
- wybrane ćwiczenia Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – zabawy   ruchowe uczące świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni,  usprawnianie ruchowe, dzielenie przestrzeni z innymi osobami oraz
nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu za pomocą ruchu i dotyku.

 -  Pedagogika zabawy „Klanza” -  bogaty repertuar metod i technik oddziałujących na sferę emocjonalną dziecka, aktywizujących je do działania, ujawniania uczuć. Dziecko poprzez różne  interakcje w grupie odkrywa samego siebie, swoją wartości jako człowieka, swoje zalety i predyspozycje, wzmacnia swoje poczucie akceptacji i bezpieczeństwa. Poprzez zabawę  stwarza się warunki do różnego typu działalności, w tym muzycznej, plastycznej, dramatycznej, ruchowej.

 -  Techniki komunikowania się według Adele Faber  
   - pomoc dzieciom w radzeniu sobie z własnymi uczuciami
   - uwalnianie dzieci od grania ról nadanych przez rodziców (np. niezdary, bałaganiarza)
   - zachęcenie dzieci do współpracy zespołowej
   - uczenie dzieci samodzielności
   - stosowanie pochwał
   - konsekwencja w stosunku do dziecka

 -  Metody  aktywnego słuchania muzyki  wg Batii Strauss -  pozwala na swobodną  zamianę ról , jakie pełnią dzieci w danym utworze muzycznym – raz są muzykiem , raz dyrygentem . Dzieci kształcą  swoją wyobraźnię dźwiękową . Metoda rozwija  różne formy aktywności własnej dziecka

 -  Metody muzyczno - ruchowe K. Orfa - rozwijanie muzykalności dzieci, integracja muzyki, słowa i ruchu (gra na instrumentach, improwizacje: wokalna instrumentalna, wokalno-instrumentalna i ruchowa)

 -  Arteterapia  - terapia przez sztukę ; plastyczne fantazje dzieci (np. wymyślanie w co mogą zamienić się różne litery, kształty - tworzenie dowolnego przedmiotu z koła, kreski) 

*  metoda dziesięciopalcówki w ramach zabaw paluszkowych  

 

 Corocznie  nauczyciele opracowują projekty innowacyjne w ramach grantów oświatowych .

 W przedszkolu  opracowane i wdrożone są  programy własne:

Program adaptacyjny „  W przedszkolu jak w domu”  „ 

„ Przedszkolaki poznają tajemnicę lasu „– jak poznawać i chronić przyrodę

 „ Ciekawe zawody , miejsca pracy „– czyli jak żyć zdrowo i bezpiecznie „

Program edukacyjny  komputerowy KidSmart

oraz Programy wspierające

 

Dzięki współpracy Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w przedszkolu funkcjonuje opieka specjalistów : psychologa, logopedy i pedagoga 

      Nasze  atuty:

* udział dzieci w  programie : „ Czyste miasto”   „Sprzątanie Świata „  akcje ekologiczne  segregacja odpadów, zbiórka  baterii, kartoników, makulatury, nakrętek i płyt CD

* Udział dzieci w programie „  Bezpieczny Przedszkolak „   - cykliczne spotkania z przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej , pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym ,   

* udział dzieci 5 i 6-letnich w  projekcie „ Otwarta Szkoła”    przy współpracy SP-41    - cykl całorocznych spotkań edukacyjnych w SP-41

*  Andrzejki 

* Spotkanie z Mikołajem , Bal  Noworoczny ,

* Biesiada z babcią i dziadkiem ;

* Powitanie wiosny  - kolorowy korowód ulicami Szwederowa;

* udział w akcji Szpital Pluszowego Misia „

* udział dzieci w Zimowej Olimpiadzie Sportowej

* udział dzieci  , rodziców  i pracowników w  Olimpiadzie Sportowej „ Przedszkolna rodzina zabawę rozpoczyna „ – hala Chemik;

* udział   w  Bydgoskim Festiwalu Nauki

* Udział  w Międzynarodowym Dniu Ziemi

* Organizacja międzyprzedszkolnego    konkursu   plastycznego

* organizacja przedszkolnych Turniejów wiedzy o bajkach, baśniach

* organizacja  Festynu Osiedlowego  - w każdym  roku pod inną nazwą

*  autokarowe wycieczki edukacyjne   i krajoznawcze ;  

* parada postaci bajkowych  na Stary Rynek – rozdawanie przechodniom ulotek zachęcających do czytania książek .

 • udział dzieci w Dniach Szwederowa ;
 • organizacja akcji „ „ Cała Bydgoszcz czyta dzieciom „
 • organizacja drzwi otwartych ;
 • organizacja zajęć adaptacyjnych
 • organizacja koncertów muzycznych i teatrzyków dla dzieci
 • spotkania z ciekawymi ludźmi ;
 •  Udział w projekcie „ Bezpieczne Wakacje’
 • udział w akcjach charytatywnych :  Góra Grosza , Poza horyzonty;

 

Nasze przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami i    środowiskiem  lokalnym

 • aktywna współpraca z rodzicami  - współdecydowanie w   życiu przedszkola  ; pomoc w organizacji imprez przedszkolnych i lokalnych,   wzbogacenie bazy przedszkola,.    usługi fachowców,    stroje  teatralne,  dekoracje, itp
 • aktywna współpraca ze Szkołą Podstawową nr 41 ,56, 63  oraz  Przedszkolem nr 66,   20  realizacja projektów, programów, wspólne akcje ekologiczne  promowanie  placówek,
 • Marszałek   Województwa Kujawsko-Pomorskiego   ;
 • Prezydent  Miasta Bydgoszczy;
 • Urząd Miasta Wydział Gospodarki komunalnej i Ochrony Środowiska , realizacja programu ‘Czyste Miasto”  - zbiórka kartoników, makulatury, baterii, nakrętek i płyt CD, DVD  
 • Urząd Miasta Wydział Edukacji ,
 • Rada Osiedla Szwederowo;
 • Pogotowie Opiekuńcze ;
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie  Studentów  Medycyny  IFMSA- POLAND
 • Biblioteka Osiedlowa  -   realizacja projektów edukacyjnych,   konkursu recytatorskiego itp.
 • Muzeum Okręgowe,  Galeria  Sztuki Nieprofesjonalnej, Filharmonia,  Teatr Polski
 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego,  kamizelki odblaskowe  ( 50 sztuk0
 • Policja, Straż Miejska  - programy edukacyjne , prewencja  , pokazy  ,
 • Straż Pożarna  , Służba Celna , Straż Graniczna ,
 • Sanepid – realizacja programów profilaktycznych
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna –  prelekcje, rozmowy indywidualne 
 • MDK nr 1 i 2 , Pałac Młodzieży,
 • Family  Serwice   PELARGOS   Warszawa  - udział dzieci  w cyklicznej  edycji „ Paczka przedszkolaka „ – pozyskanie drobnych upominków  oraz  materiałów dydaktycznych  do pracy z dziećmi ,
 • Uniwersytet im. Jana Kazimierza Wielkiego  - organizowanie praktyk studenckich
 • Uniwersytet   Technologiczno-Przyrodniczy  ;
 • Hurtownia Taniej książki      
 •                                                                                 Promocja przedszkola :  
 • strona www ;
 • udział  w    imprezach lokalnych
 • notatki  w prasie
 • drzwi otwarte,
 • organizacja uroczystości i imprez środowiskowych;
 • udział w konkursach, turniejach , olimpiadach sportowych – nagrody i wyróżnienia dla dzieci.