RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Ramowy rozkład dnia 

 

  6.00 – 8.00

Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, ćwiczenia poranne i zabawy ruchowe

Działania i zabawy dzieci zgodne z ich potrzebami i zainteresowaniami –stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci., kontakty z rodzicami

Praca o charakterze stymulująco-wyrównawczym oraz z dzieckiem zdolnym. Zabawy integrujące grupę i społeczność przedszkolną.

Czynności porządkowe.

 8.00 – 13.00

Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

 8.00

Aktywność ruchowa dzieci zorganizowana przez nauczyciela.

 

Czynności higieniczne, samoobsługowe w łazience, organizacyjne do śniadania.

 8.30

Śniadanie – kształtowanie nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie. Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

 9.00

Zajęcia edukacyjno-wychowawcze z całą grupą w oparciu podstawę programową.

 10.00

Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, czynności porządkowe.

 

Czynności higieniczne, samoobsługowe przygotowujące do wyjścia na powietrze.

 

Pobyt na powietrzu – zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, gry sportowe, czynności gospodarcze w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, tworzenie okazji do eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych konstrukcyjnych, spacery, wycieczki.

 11.00

Czynności higieniczne i samoobsługowe, organizacyjne przygotowujące do II śniadania. Praca dyżurnych.

 

II śniadanie - kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

Czynności porządkowe, czynności higieniczne po II śniadaniu.

 11.30

Odpoczynek, relaksacja, wyciszenie (przy muzyce, literaturze dziecięcej, itp.)

 

Działania wspierające indywidualny rozwój dziecka,  pomoc psychologiczno – pedagogiczna – praca indywidualna, w małych grupach.

 

 

 12.30

Swobodne zabawy inicjowane przez dzieci w kącikach zabaw

i zainteresowań, eksperymentowanie. Czynności porządkowe.

Zajęcia edukacyjne zgodne z podstawą programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne.

13.15

Czynności higieniczne, samoobsługowe i organizacyjne przed obiadem - praca dyżurnych (np. nauka nakrywania  stołów).

13.30

Obiad, kulturalne spożywanie posiłków, prawidłowe posługiwanie się sztućcami, dbałość o zdrowie.

Czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe.

 14.00 – 15.00

Działania zgodne z potrzebami i zainteresowaniami dzieci w sali lub na powietrzu wg pomysłów dzieci.

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności dzieci.

 15.00 – 17.00

Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna. Zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci.

Swobodne zabawy integrujące dzieci z różnych grup wiekowych inicjowane przez dzieci i nauczyciela. Rozchodzenie się dzieci.