STATUT

Opublikowano: 2020-12-30 00:42, Numer artykułu: 35084 , Autor: A.Gościńska

 

 

 

 

Statut

Przedszkola nr 11

w Bydgoszczy

 

 

 

 

 

 

 

Statut

Przedszkola Publicznego Nr 11

w Bydgoszczy

Tekst ujednolicony

 

 

SPIS TREŚCI:
Rozdział I Postanowienia wstępne  i  podstawa prawna

Rozdział II Cele, zadania przedszkola

Rozdział III Szczegółowe  Zasady Przyprowadzania i  Odbierania dzieci z Przedszkola  
Rozdział IV Organy przedszkola, ich kompetencje
Rozdział V Organizacja przedszkola
Rozdział VI Pracownicy przedszkola, ich zadania
Rozdział VII Wychowankowie, prawa, obowiązki

Rozdział VIII  Rodzice
Rozdział IX Postanowienia końcowe

 

                                                  ROZDZIAŁ I

 

 POSTANOWIENIA   WSTĘPNE

 

§ 1

 

1.  Nazwa placówki :

Przedszkole Publiczne nr 11   w  Bydgoszczy

2. Przedszkole mieści się w Bydgoszczy, przy ul. Chołoniewskiego 9

3. Przedszkole posiada stronę internetową   www.przedszkole11.bydgoszcz.pl

4.Przedszkole  posiada  adres email : p11@edu.bydgoszcz.pl

5. Organem Prowadzącym Przedszkola  jest  Miasto Bydgoszcz , którego  siedziba znajduje się w Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15

6. Przedszkole działa w oparciu o niżej wymienione akty prawne:

1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r., poz. 1943 z późn.  zm. )

2)  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189)

3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.),

4) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.),

5) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. 2017r. poz. 649)

6) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia  2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U z 2012r. poz. 977 z późn. zm.)

7)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, w tym dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, bądź znacznym, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017r., poz. 356)

8)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. 2017 poz. 1611),

9) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2017 poz. 1658),

10) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r.  w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2014r. poz. 1170 z późn. zm.),

11) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017r. poz. 1591),

12) Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym  (Dz. U.  z 2017r., poz.1578),

13) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2017r. poz. 1652),

14) Rozporządzenie MEN z dnia 31grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69. z póź.  zm.),

15) Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w spr.  warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U.  z 2011 r., nr 176 poz.  1051),

16) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. 2017 poz. 1656),

17) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. poz. 1147)

18) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym ( Dz.U 2017r. poz. 1627)

19) Ustawa Rekrutacyjna ( ustawa z dn. 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. z 2014r., poz. 7 z późn. zm. )

20)  Konwencja Praw Dziecka ( Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 i 527 ).

21)Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 283).

 22)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

 

 

7. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o :

1) Przedszkolu  –  należy  rozumieć  przez  to :  Przedszkole  Publiczne  nr 11 w  Bydgoszczy.

 

ROZDZIAŁ II

CELE   I   ZADANIA   PRZEDSZKOLA

 

§ 2

 

1. Celem wychowania przedszkolnego jest:

wsparcie całościowego rozwoju dziecka, które realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

 

2. Zadania przedszkola:

1) Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym

i poznawczym obszarze jego rozwoju.

2) Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę

i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

3) Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej

i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

4) Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.

5)Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

6) Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

7)Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym

bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

8)Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

9)Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

10) Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

11) Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

12) Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

13) Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

14) Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

15) Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

16) Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.

17) Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 

3. Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego, określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, dotyczą:        

1)    fizycznego obszaru rozwoju dziecka;

2)    emocjonalnego obszaru rozwoju dziecka;

3)    społecznego obszaru rozwoju dziecka;

4)    poznawczego obszaru rozwoju dziecka”;

4.Warunki i sposób realizacji zadań przedszkola

1) Zgodnie z zapisami dotyczącymi zadań przedszkola nauczyciele organizują zajęcia

wspierające rozwój dziecka. Wykorzystują do tego każdą sytuację i moment pobytu

dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Wszystkie

doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem realizacji

programu wychowania przedszkolnego. Ważne są zatem zajęcia kierowane, jak i czas spożywania posiłków, czas przeznaczony na odpoczynek i charakter tego odpoczynku, uroczystości przedszkolne, wycieczki, ale i ubieranie, rozbieranie. Bardzo ważna jest samodzielna zabawa.

2)Przedstawione w podstawie programowej naturalne obszary rozwoju dziecka wskazują na konieczność uszanowania typowych dla tego okresu potrzeb rozwojowych, których spełnieniem powinna stać się dobrze zorganizowana zabawa, zarówno w budynku przedszkola, jak i na świeżym powietrzu. Naturalna zabawa dziecka wiąże się z doskonaleniem motoryki i zaspokojeniem potrzeby ruchu, dlatego organizacja zajęć na świeżym powietrzu powinna być elementem codziennej pracy z dzieckiem w każdej grupie wiekowej.

3) Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych,

komunikacji oraz chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się

sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Sytuacje

edukacyjne wywołane np. oczekiwaniem poznania liter skutkują zabawami w ich

rozpoznawaniu. Jeżeli dzieci w sposób naturalny są zainteresowane zabawami

prowadzącymi do ćwiczeń czynności złożonych, takich jak liczenie, czytanie, a nawet pisanie, nauczyciel przygotowuje dzieci do wykonywania tychże czynności zgodnie z fizjologią i naturą pojawiania się tychże procesów.

4)Przedszkole jest miejscem, w którym poprzez zabawę dziecko poznaje alfabet liter

drukowanych. Zabawa rozwija w dziecku oczekiwania poznawcze w tym zakresie i jest najlepszym rozwiązaniem metodycznym, które sprzyja jego rozwojowi. Zabawy

przygotowujące do nauki pisania liter prowadzić powinny jedynie do optymalizacji

napięcia mięśniowego, ćwiczeń planowania ruchu przy kreśleniu znaków o charakterze literopodobnym, ćwiczeń czytania liniatury, wodzenia po śladzie i zapisu wybranego znaku graficznego. W trakcie wychowania przedszkolnego dziecko nie uczy się czynności złożonych z udziałem całej grupy, lecz przygotowuje się do nauki czytania i pisania oraz uczestniczy w procesie alfabetyzacji.

5)Nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju, włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia.

6) Współczesny przedszkolak funkcjonuje w dynamicznym, szybko zmieniającym się

otoczeniu, stąd przedszkole powinno stać się miejscem, w którym dziecko otrzyma

pomoc w jego rozumieniu.

7)Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój.

8) Pobyt w przedszkolu jest czasem wypełnionym zabawą, która pod okiem specjalistów tworzy pole doświadczeń rozwojowych budujących dojrzałość szkolną. Nauczyciele zwracają uwagę na konieczność tworzenia stosownych nawyków ruchowych u dzieci, które będą niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole, a także na rolę poznawania wielozmysłowego. Szczególne znaczenie dla budowy dojrzałości szkolnej mają zajęcia rytmiki, które powinny być prowadzone w każdej grupie wiekowej oraz gimnastyki, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy.

9) Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole.

10)Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania

przedszkolnego i powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy. Należy

stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego. Może to zostać zrealizowane m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym, włączanie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek oraz materiałów audiowizualnych w języku obcym. Nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi powinien wykorzystać naturalne sytuacje wynikające ze swobodnej zabawy dzieci, aby powtórzyć lub zastosować w dalszej zabawie poznane przez dzieci słowa lub zwroty.

Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą

przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola lub innej formy wychowania

przedszkolnego, należy brać pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jest nauczany

w szkołach podstawowych na terenie danej gminy.

11) Aranżacja przestrzeni wpływa na aktywność wychowanków, dlatego proponuje się takie jej zagospodarowanie, które pozwoli dzieciom na podejmowanie różnorodnych form działania. Wskazane jest zorganizowanie stałych i czasowych kącików zainteresowań. Jako stałe proponuje się kąciki: czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny, przyrodniczy. Jako czasowe proponuje się kąciki związane z realizowaną tematyką, świętami okolicznościowymi, specyfiką pracy przedszkola.

12) Elementem przestrzeni są także zabawki i pomoce dydaktyczne wykorzystywane

w motywowaniu dzieci do podejmowania samodzielnego działania, odkrywania zjawisk oraz zachodzących procesów, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności, inspirowania do prowadzenia własnych eksperymentów. Istotne jest, aby każde dziecko miało możliwość korzystania z nich bez nieuzasadnionych ograniczeń czasowych.

13) Elementem przestrzeni w przedszkolu są odpowiednio wyposażone miejsca

przeznaczone na odpoczynek dzieci (leżak, materac, mata, poduszka), jak również

elementy wyposażenia odpowiednie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

14) Estetyczna aranżacja wnętrz umożliwia celebrowanie posiłków (kulturalne, spokojne ich spożywanie połączone z nauką posługiwania się sztućcami), a także możliwość wybierania potraw przez dzieci (walory odżywcze i zdrowotne produktów), a nawet ich komponowania.

15) Aranżacja wnętrz umożliwia dzieciom podejmowanie prac porządkowych np. po i przed posiłkami, po zakończonej zabawie, przed wyjściem na spacer.

 

 

 

§ 3

 

1. Zgodnie z podstawą programową celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.

2.  Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania  przedszkolnego.

3.  Szczegółowe zadania Przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, rocznym planie pracy Przedszkola oraz miesięcznych  planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

4.  Godzina zajęć w Przedszkolu trwa  60 minut.

5.  Czas trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych z dziećmi jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi od  15 – 30 minut.

 

§4

 

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności :

a)  Zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w Przedszkolu oraz poza terenem Przedszkola.

b)  Zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym.

c)  Stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.

d)  Współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.

 

§ 5

 

1.  Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole.

2. Przedszkole organizuje i udziela dzieciom  pomocy psychologiczno – pedagogiczną poprzez :

1) rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka ,czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu oraz rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności :

a)    z niepełnosprawności;

b)    z niedostosowania społecznego;

c)     z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

d)     z zaburzeń zachowania lub emocji;

e)     ze szczególnych uzdolnień;

f)      ze specyficznych trudności w uczeniu się;

g)     z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych

h)    z choroby przewlekłej;

i)      z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

j)      z niepowodzeń edukacyjnych;

k)     z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka  i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

l)      z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

2) wspieranie potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, oraz w środowisku społecznym

3)wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom.

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.

5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy :

1)    rodziców dziecka

2)    dyrektora przedszkola

3)    nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z dzieckiem

4)    pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;

5)    poradni

6)    pomocy nauczyciela

7)     asystenta nauczyciela

8)     pracownika socjalnego;

9)    asystenta rodziny

10)kuratora sądowego

    11)organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

    12)Asystenta edukacji romskiej

6. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana i udzielana w przedszkolu we współpracy z :

1)    rodzicami dziecka

2)    poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi

3)    placówkami doskonalenia nauczycieli;

4)    innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

5)    organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

1)    zajęć rozwijających uzdolnienia -dla uczniów szczególnie uzdolnionych

2)    zajęć specjalistycznych:

a)korekcyjno-kompensacyjnych, organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się

b)logopedycznych, organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych.

c)rozwijających kompetencje emocjonalno- -społeczne organizuje się dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym.

d)oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu, oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola

3)     zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego organizuje się  dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola , ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego wspólnie z oddziałem przedszkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.

4)    porad i konsultacji.

 

8. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w przedszkolu prowadzą w szczególności:

1) w przedszkolu – obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole(diagnoza przedszkolna)

9. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym: dyrektora przedszkola i rodziców wychowanka.

10. Szczegółową organizację udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz prowadzenia dokumentacji w tym zakresie określają odrębne przepisy.

 

 

§ 6

 

1.Przedszkole organizuje i prowadzi elementy działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.

2. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań:

1)  W oddziale dzieci najmłodszych jest zatrudniona pomoc nauczyciela, która pomaga w sprawowaniu opieki.

2) Wszyscy pracownicy przedszkola odpowiedzialni są za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.

3. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.

4. W miarę możliwości oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w Przedszkolu.

5. Dziecko przyprowadza do przedszkola i odbiera jedno z rodziców lub opiekunów lub upoważniona przez nich osoba zapewniająca mu pełne bezpieczeństwo. Pisemne upoważnienie do odbioru dziecka znajduje się w Deklaracji dotyczącej korzystania z usług przedszkola, którą rodzic podpisuje 1września każdego roku szkolnego.

6.W wyniku rekrutacji, ze względu na organizację pracy przedszkola może nastąpić rozdzielenie oddziałów. Wówczas dzieci zostaną przesunięte do innej grupy wiekowej. W ramach zaistniałych zmian opieka nad nowoutworzonym oddziałem może zostać powierzona innemu nauczycielowi.

7. Nauczycielka otwierająca przedszkole przyjmuje dzieci od godziny 6.00. do momentu otwarcia pozostałych oddziałów, zaś nauczycielka zamykająca przedszkole przyjmuje dzieci ze wszystkich grup od godziny 16.00. do momentu zamknięcia przedszkola.

8. W okresach niskiej frekwencji dzieci (ferie zimowe, ferie wiosenne, okresy przedświąteczne, wysoka zachorowalność, tzw. długie weekendy) lub innych zaistniałych sytuacjach Dyrektor Przedszkola może zlecić łączenie oddziałów z zachowaniem liczebności w grupie  czyli nie więcej niż 25 dzieci

 

 

ROZDZIAŁ III

SZCZEGÓŁOWE   ZASADY

PRZYPROWADZANIA  I  ODBIERANIA   DZIECI   Z   PRZEDSZKOLA

 

§7

 

  1. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców /prawnych opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
  2. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do wypisania z początkiem każdego nowego roku szkolnego oświadczenia o odbiorze dziecka z przedszkola oraz uaktualnianie go w razie potrzeby. W przypadku zmiany osoby upoważnionej do odbioru dziecka rodzic jest zobowiązany poinformować nauczyciela dziecka . Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z jednostki przez upoważnioną przez nich osobę.
  3. Rodzic może również powiadomić telefonicznie pracowników przedszkola o zamiarze odbierania dziecka przez inną osobę niż osoba upoważniona, wypisując tej wyznaczonej osobie upoważnienie.
  4. Dla zachowania pełnego bezpieczeństwa pracownik pełniący dyżur w szatni jest zobowiązany do wylegitymowania osoby zgłoszonej do odbioru dziecka, jeśli jej nie zna.
  5. Jeżeli rodzic/prawny opiekun lub inne osoby dorosłe nie mogą odebrać dziecka z przedszkola, wówczas przy odbiorze dziecka nauczyciel winien przestrzegać zasad, aby rodzeństwo, które odbiera dziecko z przedszkola, miało ukończone 16 lat.
  6. Dzieci nie będą wydawane osobom nietrzeźwym, ze względu na brak możliwości zapewnienia przedszkolakom pełnego bezpieczeństwa.
  7. Za bezpieczeństwo w drodze do i z przedszkola ( po zakończonych zajęciach dydaktyczno – opiekuńczych i opuszczeniu terenu przedszkola) odpowiadają rodzice/ prawni opiekunowie.
  8. Zabrania się rodzicom/prawnym opiekunom, pod których opieką zostaje dziecko, aby pozwolili na samodzielne przejście dziecka do przedszkola z terenu, ulicy – chodnika.
  9.  Rodzic winien przyprowadzić dziecko osobiście, bezpośrednio do  szatni przedszkola i przekazać osobie dyżurującej.

10. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali zabaw.

11. Podstawa programowa jest realizowana w godzinach 8:00 – 13:00, dlatego dzieci należy przyprowadzać do przedszkola najpóźniej do godziny 8:20.

12. Rodzic zobowiązany jest przyprowadzić do przedszkola dziecko zdrowe.

13. Uchylono

14. W przypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola ( czyli w godzinach czasu pracy przedszkola ) należy pilnie skontaktować się z rodzicami. Gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w przedszkolu 1 godzinę.

15. W ostateczności dyrektor powiadamia o takim fakcie komisariat policji,

16. W okresie dyżurów wakacyjnych  przyjmuje się dzieci z innego przedszkola.

17. Rodzice dzieci przebywających w przedszkolu 5 godzin dziennie w ramach podstawy programowej obowiązani są do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

18. Rodzic w momencie przyprowadzenia dziecka  zaznacza jego przyjście w systemie  e-przedszkolaczek  oraz  w przypadku odbioru dziecka  rodzic  zaznacza wyjście dziecka w momencie wyjścia z placówki – elektroniczna ewidencja  czasu pobytu dziecka

19. Rodzic zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania Przedszkola o każdym przypadku zaistnienia zmian w opiece prawnej nad wychowankiem (w zakresie ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej).

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANY   PRZEDSZKOLA

 

§ 8

 

1.Organami Przedszkola są :

a)  Dyrektor Przedszkola

b)  Rada Pedagogiczna

c)  Rada rodziców

 

2.  Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

 

§ 9

 

1.  Dyrektor Przedszkola jest wyłaniany w drodze konkursu przez Organ Prowadzący.

2.  Dyrektor Przedszkola kieruje bieżącą działalnością Przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.

3.  Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki , prowadzi systematyczne szkolenia w tym zakresie.

4.  Dyrektor przedszkola w szczególności:

1)kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny;

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4) realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki zaopiniowanym przez radę szkoły lub

placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły lub placówki;

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę;

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

9)  stwarza warunki do działania w placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej  placówki;

10)zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki;

11) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły lub placówki;

12) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły lub placówki.

13) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej placówki.

14) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności  organizuje narady i szkolenia, motywuje do doskonalenia zawodowego i rozwoju zawodowego,

15) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

16) dokonuje kontroli pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków korzystania z obiektu.

17) gromadzi informację o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy według  zasad określonych w odrębnych przepisach.

18)  ustala ramowy rozkład dnia.

19) przygotowuje  arkusz organizacyjny Przedszkola i przedstawia go do zatwierdzenia Organowi  Prowadzącemu.

20)  przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje uchwały podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących.

21)  wstrzymuje uchwały niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym stosowne organy.

22) dysponuje środkami finansowymi Przedszkola i ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystywanie.

23) zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, BHP i ppoż.

24)  kieruje nauczycieli oraz pozostałych pracowników na badania lekarskie.

25)  wykonuje inne zadania wynikających z przepisów szczególnych.

 

5. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor przedszkola współdziała z Radą Pedagogiczną, a w szczególności :

a) Zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola.

b)  W przypadku wyrażania sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola.

6. Dyrektor Przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz wydawanie przez Przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

7. W przedszkolu może być utworzone stanowisko wicedyrektora przedszkola  na wniosek dyrektora placówki  przy akceptacji organu prowadzącego .

8. Corocznie   w uzgodnieniu z  organem  prowadzącym   wyznacza się osobę   do zastępowania  dyrektora w przypadku jego usprawiedliwionej nieobecności  z wyłączeniem  czynności  w sprawach  z zakresu  prawa pracy.

 

 

 

 

§ 10

 

1.  Rada Pedagogiczna jest  kolegialnym organem placówki w zakresie jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2.  W skład Rady Pedagogicznej wchodzą nauczyciele pracujący w Przedszkolu. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

3.  Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Przedszkola.

4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej organizowane są :

a) Przed rozpoczęcie roku szkolnego.

b) W trakcie roku.

c) Po zakończeniu rocznych zajęć.

d) W miarę bieżących potrzeb.

5. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą odbywać się na wniosek :

a) Przewodniczącego.

b) Organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

c) Organu prowadzącego.

d) Co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

1)Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły

7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznejnależy w szczególności :

1)zatwierdzanie planów pracy szkoły  placówki

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole lub placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki;

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki

7) Przygotowanie projektu statutu Przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego zmian.

8) Uchwalenie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej.

8.  Rada Pedagogiczna opiniuje :

1) organizację pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych

2) projekt planu finansowego szkoły lub placówki;

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4) propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

 

9. - 13. Uchylono

14. Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności, który stanowi odrębny dokument.

 

§ 11

 

1.  Rada Rodziców jest organem społecznym w Przedszkolu i stanowi reprezentacje ogółu rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola.

2.  Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola.

3.  Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem Przedszkola. Regulamin powyższy określa w szczególności :

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców,

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rad Oddziałowych oraz przedstawicieli Rad Oddziałowych do Rady Rodziców,

3) zasady wydatkowania funduszy gromadzonych przez Radę Rodziców.

4. Członkowie Rady Rodziców wybierani są co roku podczas zebrań grupowych rodziców, przynajmniej po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

5.  Rada Rodziców może występować do Dyrektora Przedszkola, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego Przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Przedszkola.

6. W celu wspierania statutowej działalności Przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców.

7.  Rada Rodziców uczestniczy w życiu Przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci.

8.  W posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczyć może z głosem doradczym dyrektor Przedszkola.

9. Do kompetencji rady rodziców należy:

1) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania  placówki;

2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora placówki.

3) opiniowanie projektu  preliminarza wydatków Rady Rodziców składanego przez dyrektora Przedszkola.

4) opiniowanie propozycji wprowadzenia zajęć dodatkowych.

5) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego  za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania.

6) opiniowanie innych, istotnych dla działalności Przedszkola propozycji dotyczących procesu wychowania, nauczania i opieki.

10. Rada Rodziców wybiera swoich przedstawicieli do pracy w komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Przedszkola.

11. Rada Rodziców jest uprawniona do złożenia wniosku o utworzenie Rady Przedszkola.

 

§ 12

 

1. Wszystkim organom Przedszkola działającym zgodnie ze swoimi regulaminami pracy, przedszkole zapewnia swobodę działania i podejmowania decyzji poprzez :

1)  Możliwość organizowania wspólnych posiedzeń.

2)  Prawo do opiniowania i oceniania innych organów Przedszkola, prawo do aktywnego udziału w rozwiązywaniu problemów wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczych przedszkola.

3) Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor Przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

4) Wymiana doświadczeń, informacji odbywa się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, zebrań z rodzicami i zebrań Rady Rodziców.

5) Ważne decyzje i postanowienia podawane są do wiadomości rodziców w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń.

6) W przypadku rozbieżności opinii poszczególnych organów dotyczących spraw Przedszkola o istotnym znaczeniu, dyrektor ma obowiązek zorganizowania wspólnych spotkań mających na celu uzgodnienie wspólnego stanowiska.

7) W przypadku nie uzgodnienia wspólnego stanowiska przewodniczący ma prawo poinformować o tym organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny za pośrednictwem dyrektora.

8) Rodzice maja prawo składać skargi i wnioski dotyczące pracy Przedszkola do dyrektora a także prawo wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy Przedszkola za pośrednictwem dyrektora Przedszkola.

9) Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz przedszkola, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 12  niniejszego statutu.

 

2. Szczegółowy tryb wyboru Rady Rodziców zawiera regulamin Rady Rodziców.

 

§13

 

1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą:

Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą  pedagogiczną i radą rodziców.

Współdziałanie   organów przedszkola ma na celu stworzenie jak  najlepszych warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenie poziomu placówki, dają każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określanych ustawą i zawartych     szczegółowo w Statucie Przedszkola, zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą

Organy przedszkola zobowiązane są do bieżącej wymiany informacji między sobą o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach.

 

2. Podstawowe formy współdziałania :

a) zebrania ogólne rodziców,

b) zebrania grupowe,

c) konsultacje indywidualne nauczycieli z rodzicami i specjalistami,

d) udział rodziców w uroczystościach przedszkolnych,

e) udział rodziców w zajęciach otwartych,

f) zaproszenie dyrektora przedszkola lub innego przedstawiciela Rady Pedagogicznej na posiedzenie Rady Rodziców,

g) udział zaproszonego przewodniczącego lub członka Rady Rodziców w posiedzeniu Rady Pedagogicznej

h) współdecydowanie w organizacji imprez lokalnych ;

i)  inicjowanie   ciekawych wycieczek  dla dzieci .

j) inicjowanie   spotkań z ciekawymi zawodami .

 

 

§14

 

 1. Rozwiązywanie sporów między organami przedszkola:

1)organy przedszkola są obowiązane do należnego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków. W  tym celu udzielają stronom niezbędnych  wyjaśnień i wskazówek. W razie sporów, organy powołane do wydania decyzji powinny działać szybko i  wnikliwie, posługując się możliwie najprostszymi środkami.

2) W przypadku sporów dyrektor jest mediatorem pomiędzy organami przedszkola.

3) Spory, które nie wymagają dowodów powinny być załatwiane niezwłocznie.

4) Organ nadrzędny zobowiązany jest umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych materiałów i dowodów oraz stawianych żądań,  w razie niemożliwości załatwienia sprawy bezpośrednio między stronami, należy ją skierować do organów nadrzędnych :

w stosunku do nauczycieli  – dyrektor przedszkola,

w stosunku do Rady Rodziców– dyrektor, przewodniczący Rady, Rada Pedagogiczna,

w stosunku do dyrektora  – organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący przedszkole.

 

 

ROZDZIAŁ V

 

ORGANIZACJA   PRZEDSZKOLA

 

§ 15

 

1.  Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący  dzieci w zbliżonym   wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

2.  Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć  25.

3.  Do Przedszkola  mogą  być przyjęte  dzieci   z Orzeczeniem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej pod warunkiem, że nie ma przeciwwskazań do przebywania  w placówce  ogólnodostępnej ;

4.  Liczba dzieci w oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym wynosi  nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 dzieci niepełnosprawnych.

1) Doboru dzieci i uczniów do oddziału integracyjnego dokonuje dyrektor przedszkola za zgodą ich rodziców z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, w tym dzieci i uczniów niepełnosprawnych.

5. Przedszkole zapewnia  5 godzinny pobyt bezpłatny dla każdego dziecka poświęcony na wychowanie, opiekę i  nauczanie.  W czasie  przekraczającym powyższy wymiar organ prowadzący  ustala wysokość opłat .  Opłata, o której mowa, wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć  do godz. 800  i po godz. 1300

 

§ 16

 

1. Przedszkole jest wielooddziałowe.

2. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w

roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w

roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5roku W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

3. Dziecko w wieku 6 lat   jest  zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne, obowiązek rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy   6  lat .

1) W przypadku dziecka, posiadającego  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

2) Dzieci w wieku 3–5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego

Dziecko uzyskuje prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata.

3) Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może  rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

4.  Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Przedszkola opracowany przez dyrektora.

5.  Dyrektor przedszkola przekazuje arkusz organizacji przedszkola, , zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe, w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku organowi prowadzącemu przedszkole

6.  Arkusz organizacji przedszkola określa w szczególności:

1) liczbę oddziałów;

2) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;

3) tygodniowy wymiar zajęć religii, zajęć języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego,

o ile takie zajęcia są w przedszkolu prowadzone;

4) czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;

5) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

6) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;

7) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;

8) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno--pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli.

§ 17

 

1.  Praca wychowawczo – dydaktyczna przedszkola prowadzona jest na podstawie :

1)  Podstawy programowej wychowania przedszkolnego opracowanej przez MEN

2) Programu wychowania przedszkolnego dopuszczonego do użytku przez dyrektora przedszkola na wniosek nauczycieli.

a) Realizowany program wychowania przedszkolnego zawiera treści podstawy programowej.

b) Dyrektor przedszkola   na wniosek nauczycieli dopuszcza do realizacji  wybrany program wychowania przedszkolnego  i  podaje do publicznej wiadomości zestaw programów wychowania przedszkolnego oraz zestaw programów  własnych, które będą obowiązywać w kolejnym roku szkolnym.

2.  Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut.

1) W przedszkolu  organizuje się naukę religii na życzenie rodziców. Zajęcia religii uwzględnia się w ramowym rozkładzie dnia.

3. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć religii, zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego i zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić:

1) z dziećmi w wieku 3–4 lat – około 15 minut;

2) z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut

4.  Nauczyciele prowadzący w/w zajęcia  posiadają  wymagane  kwalifikacje  i przygotowanie pedagogiczne  .

5.  Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym.

1) Do dziennika zajęć przedszkola wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona dzieci, daty i miejsca ich urodzenia, adresy zamieszkania dzieci, nazwiska i imiona rodziców oraz adresy ich zamieszkania i numery ich telefonów oraz tematy przeprowadzonych zajęć. W dzienniku odnotowuje się obecność dzieci na zajęciach w danym dniu. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.

6. W przedszkolu funkcjonują powoływane przez dyrektora, następujące zespoły nauczycielskie:

1)    do spraw programowych: - zadaniem zespołu jest analiza dokumentów pedagogicznych  pod względem zgodności z aktualnymi przepisami prawa.

2)    do spraw ewaluacji wewnętrznej: zadaniem zespołu jest ścisła współpraca z dyrektorem podczas oceny przebiegu procesów zachodzących w przedszkolu, a także efektów podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz warunków działania przedszkola, jakości zarządzania i jej funkcjonowania w środowisku

3)    do spraw promocji przedszkola: zadaniem zespołu jest  promocja placówki w środowisku

4)     do spraw organizacji: zadaniem zespołu jest organizacja zajęć edukacyjnych , imprez dla poszczególnych grup wiekowych, monitorowanie realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego

 

§ 18

 

  1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców:

 

6.00 – 8.00

Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, ćwiczenia poranne i zabawy ruchowe

Działania i zabawy dzieci zgodne z ich potrzebami i zainteresowaniami –stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci., kontakty z rodzicami

Praca o charakterze stymulująco-wyrównawczym oraz z dzieckiem zdolnym. Zabawy integrujące grupę i społeczność przedszkolną.

Czynności porządkowe.

8.00 – 13.00

Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

8.00

Aktywność ruchowa dzieci zorganizowana przez nauczyciela.

 

Czynności higieniczne, samoobsługowe w łazience, organizacyjne do śniadania.

8.30

Śniadanie – kształtowanie nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie. Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

9.00

Zajęcia edukacyjno-wychowawcze z całą grupą w oparciu podstawę programową.

10.00

Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, czynności porządkowe.

 

Czynności higieniczne, samoobsługowe przygotowujące do wyjścia na powietrze.

 

Pobyt na powietrzu – zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, gry sportowe, czynności gospodarcze w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, tworzenie okazji do eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych konstrukcyjnych, spacery, wycieczki.

11.00

Czynności higieniczne i samoobsługowe, organizacyjne przygotowujące do II śniadania. Praca dyżurnych.

 

II śniadanie - kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

Czynności porządkowe, czynności higieniczne po II śniadaniu.

11.30

Odpoczynek, relaksacja, wyciszenie (przy muzyce, literaturze dziecięcej, itp.)

 

Działania wspierające indywidualny rozwój dziecka,  pomoc psychologiczno – pedagogiczna – praca indywidualna, w małych grupach.

 

 

12.30

Swobodne zabawy inicjowane przez dzieci w kącikach zabaw
i zainteresowań, eksperymentowanie. Czynności porządkowe.

Zajęcia edukacyjne zgodne z podstawą programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne.

13.15

Czynności higieniczne, samoobsługowe i organizacyjne przed obiadem - praca dyżurnych (np. nauka nakrywania  stołów).

13.30

Obiad, kulturalne spożywanie posiłków, prawidłowe posługiwanie się sztućcami, dbałość o zdrowie.

Przedszkole nr 11

ul. Chołoniewskiego 9

85-127 Bydgoszcz

tel. 887 706 420

e-mail:  p11@edu.bydgoszcz.pl

skrzynka ePUAP: umb_p11/SkrytkaESP